10/10/2018

Java 03: Operatori

Operatori služe da bi se izvršile neke operacije nad  promenljivim. Na osnovu primene operatora vrši se njihova podela:

 • Aritmetički operatori
 • Relacioni operatori
 • Logički operatori
 • Operatori nad bitovima
 • Operatori dodele
 • Trojni operator

Aritmetički operatori:

Binarni operatori – operatori nad dve promenljive:
 • +” –  Sabira vrednosti promenljive levo i desno od operatora (npr. a+b).
 • ” – Oduzima vrednosti promenljive levo i desno od operatora (npr. a-b).
 • *” – Množi vrednosti promenljive levo i desno od operatora (npr. a*b).
 • /” – Deli vrednosti promenljive levo i desno od operatora (npr. a/b).
 • %” – Rezultat ovog operatora predstavlja ostatak pri deljenju dve promenljive (npr. a%b).
Unarni operatori – operatori nad jenom promenljivom: 
 • ++” – Inkrement, povećava vrednsot promenljive za 1. Može da stoji pre ili posle promenljive (npr. a++ ili ++a).
 • ” – Dekrement, smanjujevrednsot promenljive za 1  (npr. a– ili –a).
Razlika između pisanja inkrementa/dekrementa pre ili posle promenljive:

Prilikom pisanja inkrementa pre promenljive prvo se vrši njeno povećavanje, a zatim ostale operacije, dok kod pisanja nakon promenljive prvo se izvršavaju sve ostale operacije u toj liniji koda pa tek onda inkrement.

Npr.  ako imamo a = 2 i pogledamo dva izraza:

 • (a++) + 2 – rezultat je 4, zato što se prvo sabralo 2 + 2 pa se a tek onda povećalo za 1.
 • (++a) + 2 – rezultat je 6, zato što se a prvo povećalo za 1, pa zatim onda sabralo 3+2.
Deljenje celobrojnih brojeva.

Ukoliko su dva broja koja se dele celobrojna (byte, int, long, short) rezultat će biti zaokružen, tako da i on bude celobrojni broj. Npr. 5/3 = 1

Primer:

Kod:
public class HelloWorld{

  public static void main(String []args){
    //Sav tekst napisan nakon znakova "//" predstavlja komentar i ta linija se neće izvršiti 
  
    //Primeri operatora
    int a = 7;
    int b = 5;
    int c;
   
    c = a + b;
    System.out.println("Sabiranje: " + c);
    
    c = a - b;
    System.out.println("Oduzimanje: " + c);
    
    c = a * b;
    System.out.println("Množenje: " + c);
    
    c = a / b;
    System.out.println("Deljenje dva celobrojna broja (7/5): " + c);
    
    //Pošto će nam rezultat izraza biti double mora nam i promenljiva u koju upisujemo rezultat biti tipa double 
    double c2;
    double b2 = 5;
    c2 = a / b2;
    System.out.println("Deljenje ako je jedan od njih double: " + c2);
    
    c = a % b;
    System.out.println("Ostatak pri deljenju: " + c);
    System.out.println("");
    
    //Inkrement i dekrement
    int i = 1;
    a = (i++) + 1; // a = i + 1; i = i+1;
    System.out.println("Inkrement nakon promenljive: " + a);
    
    i = 1;
    a = (++i) + 1; // i = i+1; a = i + 1; 
    System.out.println("Inkrement pre promenljive: " + a);

    //Operatori mogu da se kobinuju
    c2 = ((a+b) / b - a++) *b2;
    System.out.println("Kombinacija: " + c2);
    
  }
}
Ispis:
Sabiranje: 12
Oduzimanje: 2
Množenje: 35
Deljenje dva celobrojna broja (7/5): 1
Deljenje ako je jedan od njih double: 1.4
Ostatak pri deljenju: 2

Inkrement nakon promenljive: 2
Inkrement pre promenljive: 3
Kombinacija: -10.0

Relacioni operatori:

Relacioni operatori služe za poređenje promenljivih, rezultat relacionih operatora može biti true ako je uslov zadovoljen, ili false ukoliko postavljeni uslov nije zadovoljen, tj. rezultat je boolean vrednost.

 • ==” – Proverava da li su vrednosti jednake (a==b).
 • !=” – Proverava da li vrednosti nisu jednake (a!=b).
 • >” – Proverava da li je vrednost sa leve strance veća od vrednosti sa desne (a>b).
 • <” – Proverava da li je vrednost sa leve strance manja od vrednosti sa desne (a>b).
 • >=” Proverava da li je vrednost sa leve strance veća ili jednaka od vrednosti sa desne (a>b).
 • “<=” Proverava da li je vrednost sa leve strance manja ili jednaka od vrednosti sa desne (a>b).

Primer: 

Kod:
public class HelloWorld{

   public static void main(String []args){
    int a = 5;
    int b = 10;
    boolean c;
    
    c = a == b;
    System.out.println("5 == 10 - " + c);
    
    c = a == a;
    System.out.println("5 == 5 - " + c);
    
    c = a != b;
    System.out.println("5 != 10 - " + c);
    
    c = a > b;
    System.out.println("5 > 10 - " + c);
    
    c = a > a;
    System.out.println("5 > 5 - " + c);
    
    c = a < b;
    System.out.println("5 < 10 - " + c);
    
    c = a >= a;
    System.out.println("5 >= 5 - " + c);
    
    c = a >= b;
    System.out.println("5 >= 10 - " + c);
    
    c = a <= b;
    System.out.println("5 <= 10 - " + c);
   }
}
Ispis:
5 == 10 – false
5 == 5 – true
5 != 10 – true
5 > 10 – false
5 > 5 – false
5 < 10 - true
5 >= 5 – true
5 >= 10 – false
5 <= 10 - true

Logički operatori

Logički operatori koriste se za operacije između dva boolean tipa. Sa leve I desne strane može da se nađe isključivo boolean, a rezultat operacije je takođe boolean vrednost.

 • “&&” – Logičko “i”. Rezultat je “true” isključivo ukoliko su ope promenljive “true” (a&&b) u suprotnom rezultat je “false”.
 • ||” – Logičko “ili”. Rezultat je “true” ukoliko je bila od koje dve promenljive “true”. Tj. rezultat je “false” ukoliko su obe promenljive “false” (a || b).
 • !” – Negacija. Unarni operator, ukoliko je promenljiva “true” rezultat će biti “false” i obratno.

Primer:

Kod:
public class HelloWorld{

   public static void main(String []args){
    boolean t = true;
    boolean f = false;
    boolean c;
    
    //Logičko I
    c = t && t;
    System.out.println("true && true = " + c);
     c = t && f;
    System.out.println("true && false = " + c);
     c = f && t;
    System.out.println("false && true = " + c);
     c = f && f;
    System.out.println("false && false = " + c);
    
    System.out.println("");
    
     //Logičko Ili
    c = t || t;
    System.out.println("true || true = " + c);
     c = t || f;
    System.out.println("true || false = " + c);
     c = f || t;
    System.out.println("false || true = " + c);
     c = f || f;
    System.out.println("false || false = " + c);
    System.out.println("");
    //Negacija
    c = !t;
    System.out.println("!true = " + c);
    c = !f;
    System.out.println("!false = " + c);
    
   }
}
Ispis:
true && true = true
true && false = false
false && true = false
false && false = false

true || true = true
true || false = true
false || true = true
false || false = false

!true = false
!false = true

Operatori nad bitovima

Ovo su operatori koji izvršavaju operacije direktno nad bitovima. Međutim kako je za shvatanje ovih operacija neophodno znanje o binarnom brojnom sistem, da vas ne bi zbunjivali i bez potreba komplikovali stvari ove operatore ćemo preskočiti.

Operatori dodele

Operatore dodele služe da dodele novu vrednsot nekoj promenljivoj. Jedan ovakav operator smo već koristili u prethodnim primerima i u prethodnoj lekciji, to je “najobičniji” operator dodele, međutim postoje još neki.

 • =” – Operator koji smo već koristili, jednostavno vrednost sa desne strane izraza upiše u promenljivu sa leve strane.
 • +=” – Povećava vrednsot promenljive za vrednost sa desne strane.
 • -=” – Smanjuje vrednsot promenljive za vrednost sa desne strane.
 • *=” – Množi vrednsot promenljive za vrednost sa desne strane.
 • /=” – Deli vrednsot promenljive za vrednost sa desne strane.
 • %=” – Dobija ostatak pri deljenju vrednosti promenljive sa leve strane i vrednosti izraza sa desne i tu vrednsot upisuje u promenljivu.
 • Kombinacije operatora nad bitovima i dodele

Lakše shvatanje:

Svaki od ovih dodanih operatora dodele može se posmatrati kao dve sazebne operacije:

a += b;

Gornji izraz daje isti rezultat (samo što se operacija daleko brže izvršava) kao:

a = a + b;

Primer:

Kod:
public class HelloWorld{

   public static void main(String []args){
    int a = 5;
    
    
    a += 5;
    System.out.println("a += 5 : " + a);
    
    a -= 2;
    System.out.println("a -= 2 : " + a);
    
    a *= 3;
    System.out.println("a *= 2 : " + a);
    
    a /= 2;
    System.out.println("a /= 2 : " + a);
    
    a %= 7;
    System.out.println("a %= 7 : " + a);
   }
}
Ispis:
a += 5 : 10
a -= 2 : 8
a *= 2 : 24
a /= 2 : 12
a %= 7 : 5

Trojni operator:

Jedini operator sa tri promenljive. Piše se u sledećem obliku
(uslov) ? izrazA : izrazB
Ukoliko je rezultat uslova “true” rezultat operatora će biti jednak izrazu A, međutim ukoliko je uslov jednak “false” rezultat operatora će biti izraz B.
Kod:
public class HelloWorld{

   public static void main(String []args){
    int a = 5;
    int b = 6;
    int c;
    
    c = (a6) ? 100 : 0 = " + c);
   }
}
Ispis:
(5<6) ? 100 : 0 = 100
(5>6) ? 100 : 0 = 0

Zadaci

 1. Napisati program koji za zadate stranice (a i b) računa površinu i obim pravougaonika i ispisuje ih u konzoli.
 2. Napisati program koji za datu rastojanje u centimetrima izračunava koliko ima metara I decimetara.

Sledeća lekcija

Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *