12/10/2018

Java 05: Petlje

Petlje koristimo kada želimo da nam se određeni blok naredbi izvrši više puta. Java nam daje 3 moguća načina da implementiramo petlju:

 • while
 • do while
 • for

While

while(uslov) { blokNaredbi }

While funkcioniše tako što proverava uslov unutar zagrade. Ukoliko je uslov tačan blok naredbi će se izvršiti, a zatim će se kod opet vratiti na while i opet proveriti uslo. Onog trenutka kada uslov postane netačan petlja se završava. Veoma bitno za ovu petlju je da se izbegne beskonačna petlja, tj. da se narpavi mehanizam izlaženja iz petlje.

Primer:
 • Ispisati sve parne brojeve manje od 10.

Kod:
public class HelloWorld{
 
   public static void main(String []args){
    int i = 2;
    while (i < 10){
      System.out.println(i);
      i +=2;
    }
   }
}
Ipis:
2
4
6
8

do-while

do { blokNaredbi } while (uslov)

Petlja slična kao I while, s’tim što će se blok naredbi izvršiti barem jednom.

Primer:
 • Ukoliko je zadati br. Pozitivan ispisati njega i sve brojeve manje od njega do nule. Ukoliko je negativan ispisati samo taj broj.
Kod:
public class HelloWorld{
 
   public static void main(String []args){
    int br = -5;
     do{ 
      System.out.println(br); 
      br--; 
    }while(br>0); 
   }
}
Ipis:

-5 

For

for(inicijalizacijaBrojaca; uslov; izmenabrojača) {blok naredbi}

U primeru sa while videli smo da moramo inicijalizovati neku celobrojnu promenljivu i koristiti je da izbrojimo koliko smo puta prošli kroz petlju. For petlja nam omogućava da u zagradi pri pozivu petlje to uradimo .

Primer:

Sabrati sve parne brojeve manje od 1000:

Kod:
public class HelloWorld{
 
   public static void main(String []args){
   int suma = 0;    
    for(int j = 2; j<1000; j+=2){
      suma+=j;
    }
    System.out.println(suma);
   }
}
Ipis:
249500
break i continue izrazi

Ova dva izraza omogućuju nam da izmenimo tok petlje u odnosu na njeno uobičajno izvršavanje.

 • Break nam omogućava da prekinemo izvršavanje petlje u potpunosti.
 • Continue nam omogućava da pređemo na sledeći korak.
Primer:

Ispisati brojeve od 1 do 5,  bez broja 2.

Kod:
public class HelloWorld{
 
   public static void main(String []args){
    for(int i = 1; i <=5; i++) {
      if (i == 2){
        continue; 
      }
      System.out.println(i);
    }
   }
}
Ipis:
0
1
3
4
5

Prethodna lekcija

Sledeća lekcija

Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *