11/10/2018

Java 04: Grananja

Ukoliko želimo da postignemo da naš program ima dva (ili više) različita toka izvršavanja u zavisnosti od nekih uslova koristimo grananja. U Javi postoji nekoliko načina za implementaciju grananja toka programa i svaki od njih ima svoju primenu.

if naredba

If (ako) služi da proveri neki uslov. Ukoliko je uslov tačan blok koda (unutar vitičastih zagrada) će se izvršiti ukoliko je uslov netačan blok koda se neće izvršiti. Uslov predstavlja bilo koji izraz koji za rezultat ima boolean vrednost, u tu svrhu koriste se relacioni i logički operatori.

Primer:
 • Proveri da li je zadati broj a veći od 10 i ukoliko jeste ispisati ga.
Kod:
public class HelloWorld{

   public static void main(String []args){
    //int a = 5; 
    int a = 15; 
    if(a > 10) {
      System.out.println(a);
    }
   
   }
}
Ispis:

15

 

 • Proveriti da li su dve zadate promenljive jednake.
Kod:
public class HelloWorld{

   public static void main(String []args){
     
    int a = 15;
    int b = 15;
    if(a == b) {
      System.out.println("Promenljive su jednake");
    }
   
   }
}
Ispis:

Promenljive su jednake

 

 • Proveriti da li se zadati broj nalazi u intervalu (10, 20)*

Kod:
public class HelloWorld{

   public static void main(String []args){
     
    int a = 15;
    if(a > 10 && a < 20) {
      System.out.println("Promenljiva pripada intervalu");
    }
   
   }
}
Ispis:

Promenljiva pripada intervalu

 • Proveriti da li se zadati broj nalazi u intervalima [10, 20]** ili (40, 42] ***

Kod:
public class HelloWorld{

   public static void main(String []args){
     
    int a = 42;
    if((a >= 10 && a <= 20) || (a > 40 && a <=42)) {
      System.out.println("Promenljiva pripada intervalu");
    }
   
   }
}
Ispis:

Promenljiva pripada intervalu

else naredba

Else naredba služi kao dodatak if naredbi a služi da predstavi blok koda koji treba da se izvrši ukoliko uslov unutar if-a nije zadovoljen.  Takođe unutar bloka koda u if i else naredbama moguće je pisati nove if ili if-else naredbe.

Primer:
 •  Proveri da li je zadati broj a veći od 10 i u konzolu ispisati rezultat. Ukoliko jeste u konzolu ispisati “broj je veći”, ukoliko nisu ispisati “brojevi je manji”
Kod:
public class HelloWorld{

   public static void main(String []args){
     
    int a = 5;
    if(a > 10) {
      System.out.println("Broj je veći");
    } else {
      System.out.println("Broj je manji");
    }
   
   }
}

Ispis:

Broj je manji

switch naredba

Ukoliko imamo situaciju gde nam treba više provera, tj. gde imamo više mogućih grana izvršavanja programa.Za ove situacije nam služi switch naredba, koja zavisnosti od slučaja (vrednosti promenljive) bira jednu od mogućih grani izvršavanja. Ključna reč “case” predstavlja slučajeve koje promenljiva koja se proverava može da zauzme, dok se blok naredbi piše između “:” i “break;” naredbe.

Primer:
Kod:
public class HelloWorld{

   public static void main(String []args){
    int x = 2;
  
    switch( x ){
      case 1 :
        System.out.println( "Jedan");
      break;
      case 2 :
        System.out.println( "Dva");
      break;
      case 3 :
        System.out.println( "Tri");
      break;
      case 4 :
        System.out.println( "Četiri");
      break;
      default :
        System.out.println( "Ni jedna od ponuđenih");
    }
  }
}



Ispis:

Dva

* Intervali sa običnom zagradom predstavljaju interval u kome zadati broj ne pripada. Npr. (1, 3) je broj veći od 1 i manji od 3.
 x > 1 && x < 3
** Intervali sa uglastom zagradom predstavljaju interval u kome zadati broj pripada. Npr. [1, 3] je broj veći ili jednak od 1 i manji ili jednak od 3.
x >= 1 && x <= 3
*** Takođe moguće je kombinovati ove dve zagrade. Npr. (1, 3] je broj veći od 1 i veći ili jednak od 3.
 x > 1 && x <= 3

Prethodna lekcija

Sledeće lekcija

Share

You may also like...

1 Response

 1. Rastislav says:

  Odlicne lekcije, veoma sam zadovoljan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *